PROGRAMARI ÒDENA A FONS AVANCEM

PROGRAMARI ÒDENA A FONS

Òdena a Fons-Avancem va néixer amb el convenciment que les petites coses que garanteixen el benestar del veïnat en el dia a dia són el prioritari i són allò on s’ha de veure reflectida més la feina d’un consistori que vetlla per als odenencs i odenenques.

Més enllà d’això, hem cregut oportú fer unes quantes propostes de llarg recorregut. És a dir que, o bé són propostes estructurals, de base, per a nosaltres, o bé que som conscients que probablement s’hauran de realitzar en més d’una legislatura, però que hem vist, a través de les vostres propostes, que les creieu importants i realitzables.

 • Protegir la zona agrícola de Can Morera evitant que sorgeixin més propostes industrials especulatives
 • Crear una brigada de manteniment pròpia, formada i preparada, que garanteixi un bon manteniment del municipi i que es coordini eficientment amb els treballadors provinents dels plans d’ocupació
 • Buscar solucions, en la mesura del possible, a la comunicació a peu i en bicicleta dels nuclis: Barri Sant Pere- Vilanova, Espelt- Igualada, Òdena-Igualada
 • Treballar per a la construcció d’un nou consultori adequat per als professionals que hi treballen i pensat per a la comoditat de tots.

 

MON RURAL

 • SENYALITZACIÓ: treballarem per millorar la senyalització a l’entorn rural vetllarem per conservar-la
 • SEGURETAT: s’estudiarà la possible implementació de càmeres de videovigilància per tal de garantir la seguretat de les masies i de l’entorn rural en general
 • ARRANJAMENT DE CAMINS: es proposarà un pla d’arranjament dels camins de l’entorn rural
 • SUPORT A L’ADF: s’establiran mesures de suport a l’ADF per tal de protegir el municipi de cap foc i per fer-ne prevenció

 

ESPORTS

 • EQUIPAMENTS MUNICIPALS: millorarem la organització dels nostres equipaments municipals per tal de beneficiar als usuaris
 • MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: vetllarem per a un correcte manteniment de les nostres instal·lacions
 • ESPORTISTES LOCALS: donarem suport als esportistes locals i a les entitats esportives
 • SETMANA DE L’ESPORT: farem campanyes per promoure l’esport com, per exemple, iniciant la Setmana de l’Esport

SANITAT

 • CAMPANYES DE SALUT: durem a terme campanyes de salut amb activitats de caire divulgatiu i educatiu
 • SALUBRITAT: trobar solucions al problema de la brutícia generada pels excrements dels gossos als espais públics

EDUCACIÓ

 • LLARS D’INFANTS: garantir el bon funcionament de les dues llars d’infants
 • TRANSPORT ESCOLAR: vetllarem pel bon funcionament del transport escolar

GENT GRAN

 • BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: treballarem per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques
 • OBRES AMB PREVISIÓ: vetllarem per tal que les futures obres públiques tinguin en compte la mobilitat de la gent gran i de les persones amb mobilitat reduïda
 • CASAL D’AVIS: posar en marxa i dinamitzar el Casal d’avis per tal d’oferir un ventall d’activitats que interessi a tothom

MOBILITAT

 • MONBUS: vetllarem pel bon funcionament de la concessió Monbus
 • ACCESSOS: treballarem perquè s’arrangin els accessos al Barri de Sant Pere
 • MOBILITAT SOSTENIBLE: projectarem millores de la mobilitat per tal de fer-la més sostenible i segura, intentant reduir l’ús del vehicle privat i incentivant que els desplaçaments es puguin fer a peu o en bicicleta

CULTURA I FESTES

 • COMUNICACIÓ: donar suport a les entitats i millorar la comunicació entre el consistori i les diverses entitats
 • FESTA MAJOR/BARRIS: replantejar la Festa Major i les Festes de Barris per aconseguir que siguin un element cohesionador
 • COMISSIÓ FESTES:creació d’una comissió de festes, potenciar la comissió de Reis i donar suport al Pubillatge.

     MANTENIMENT

 • MOBILIARI URBÀ:millorar la detecció i l’arranjament dels desperfectes en el mobiliari urbà.
 • POLÍGON:incrementar el manteniment del polígon del Pla de les Gavarreres ja que ara és mínim.
 • APP LÍNIA VERDA: potenciar l’aplicació com a eina de    comunicació eficaç entre Ajuntament i usuari a l’hora de                               detectar i avisar d’abocaments il·legals o de qualsevol                              altre tipus d’incidència que es produeixi al nostre entorn.
 • MAGATZEM MUNICIPAL: treballarem per aconseguir que el magatzem municipal sigui de propietat i no de lloguer                   com fins ara.

URBANISME

 • URBANISME PER A LES PERSONES: donarem suport          a un tipus d’urbanisme que, més enllà del disseny, pensi en primera instància en les persones que en faran ús
 • SEGURETAT VIAL: lluitarem per millorar la seguretat dels passos de vianants a més de prendre mesures per                             reduir la velocitat a la carretera que travessa el nucli.
 • CAMINS ESCOLARS: replantejarem els camins escolars: entrades , sortides i lloc d’aparcament a l’hora                          de deixar els nens a l’escola.
 • VILA FLORIDA: tindrem com a objectiu fer d’Òdena una vila més amable, amb més zones verdes, espais                              decorats amb flors naturals, etc.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

 • COMUNICACIÓ: vetllarem perquè l’Ajuntament sigui un facilitador de l’activitat econòmica.
 • FIRES: donarem suport a les Fires del municipi, generadores d’activitat i les actualitzarem en la mesura del possible
 • PATRIMONI: posarem en relleu i donarem valor al nostre patrimoni tot fent una planificació que potenciï l’augment del nombre de visitants al nostre municipi (castell, vila romana, guixeres i forns de guix, rutes naturals, etc)
 • CASES RURALS: treballarem per facilitar l’establiment d’equipaments turístics al municipi (cases rurals)
 • ACTIVITATS ESPORTIVES: proposarem activitats esportives (curses trail, caminades, curses en bici, etc) per tal de donar a conèixer el municipi

JOVENTUT

 • LOCAL SOCIAL: promourem la creació d’un local social dinamitzat per al jovent d’Òdena
 • TELECENTRES: reorientarem la funció actual dels Telecentres traient-ne més partit
 • AJUTS ALS ESTUDIANTS: seguirem vetllant perquè els ajuts als estudiants universitaris del municipi siguin una realitat
 • DINAMITZACIÓ: durem a terme tot tipus d’activitats lúdicodidàctiques amb la intenció d’aconseguir un jovent interessat, amb la ment oberta i coneixedor de totes les seves possibilitats

 

SEGURETAT CIUTADANA

 • VIGILÀNCIA: augmentarem la vigilància tot aportant mecanismes eficaços, com ara les càmeres de videovigilància
 • COL·LABORACIÓ: fomentarem la comunicació entre els vigilants i protecció civil
 • COL·LABORACIÓ AMB ALTRES COSSOS: procurarem fer un conveni amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil per tal que s’augmenti la vigilància tant a l’entorn rural com urbà del municipi

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: incorporarem els pressupostos participatius com a mètode de participació ciutadana fent partícip a tots els odenencs i odenenques d’una part del pressupost municipal el qual anirà destinat a allò que la ciutadania cregui més convenient
 • COMUNICACIÓ AJUNTMENT-VEÏNAT: establirem reunions periòdiques amb el veïnat dels diversos barris del nostre municipi per tal de facilitar una comunicació fluïda i fàcil entre aquests
 • PLENS EN DIRECTE: farem ús de la tecnologia per tal de fer arribar a totes les llars, i en temps real, els plens del consistori

PATRIMONI

 • CENTRE D’INTERPRETACIÓ: treballarem per posar en valor el Castell d’Òdena a través de la creació d’un centre d’interpretació on s’expliqui la història del municipi
 • SENYALITZACIÓ: senyalitzarem i mantindrem el nostre patrimoni cultural i històric
 • FORNS DE GUIX: potenciarem el coneixement dels Forns de Guix enllaçant-ho amb campanyes de promoció del patrimoni municipal
 • MASOVERIA URBANA: incentivarem algun tipus de masoveria urbana amb el Centre de l’Espelt per tal de poder-hi revertir ajuts públics destinats al manteniment

MEDI AMBIENT

 • RECICLATGE: fomentarem el reciclatge a través d’algun sistema de bonificació a aquells que més reciclin
 • ENERGIES RENOVABLES: promourem la instal·lació d’energia fotovoltaica als edificis municipals per tal de crear energia verda
 • CONTRACTACIÓ VERDA: fomentarem la contractació verda, la qual implica que en qualsevol contractació mitjançant concurs públic el consistori afegeix una sèrie de condicions a la contractació, totes relacionades amb fer un ús de les energies renovables (verdes) i amb reduir emissions

BENESTAR SOCIAL

 • HABITATGE SOCIAL: estudiarem la creació d’habitatge social al municipi
 • OCUPACIÓ: buscarem possibles solucions a la problemàtica de l’ocupació il·legal de pisos