Programa electoral 2023

PROGRAMARI ÒDENA A FONS avancem

L’agrupació d’electors Òdena a Fons (ÒAF) – Avancem va néixer el 2019 amb el convenciment que les petites coses que garanteixen el benestar del veïnat cada dia han de ser la prioritat. Per tant, és allò on s’ha de veure reflectida més la feina d’un consistori que vetlla pels seus veïns i veïnes.

Tot i això, conjuntament amb la nostra idea de gestió eficient del dia a dia, comptem amb una sèrie de propostes que han de ser de llarg recorregut per la seva naturalesa estructural i bàsica per a nosaltres pel manteniment i ampliació d’aquesta qualitat de vida.

Principis rectors del nostre programa:

 • Posar en pràctica una gestió municipal basada en l’honestedat, l’eficiència i el pragmatisme, aplicant la imaginació en la recerca de millores en tots els àmbits.
 • Posar tots els medis a l’abast del consistori perquè totes les persones, sigui quin sigui el seu nucli de residència, col·lectiu de pertinença o identitat, tingui accés a serveis bàsics de qualitat (sanitat, educació, etc.) que són a la primera línia per l’assoliment d’una vida plena.
 • Treballar per la modernització de tots els processos en la relació del consistori, el veïnat i les seves nombroses i variades associacions, eliminant obstacles, facilitant sinergies i impulsant l’activitat i participació de tots els col·lectius en la vida del poble.
 • Donar suport al nostre ampli àmbit rural amb mesures en comunicació, seguretat i manteniment de l’entorn. 
 • Promoure una activitat econòmica sostenible, tenint en compte les particularitats de cada comunitat i entorn, així com impulsar la formació en sectors amb demanda real d’ocupació.
 • Millorar el manteniment del municipi i les seves instal·lacions amb el suport de plans d’ocupació.
 • Fomentar i facilitar l’elecció d’Òdena com a lloc de residència dels nostres joves.
 • Dissenyar més espais de lleure tot evitant aspectes arquitectònics que puguin convertir-se en barreres a la seva accessibilitat i utilització per qualsevol col·lectiu.
 • Treballar per establir  o remodelar vies de comunicació entre tots els nuclis de població que donin alternatives a l’ús de transport basat en combustibles fòssils, amb vista a l’objectiu que estableix la Unió Europea per la reducció d’emissions de CO2 un 55% al 2030.

Món rural

 • Proposem un pla d’arranjament dels camins de l’entorn rural millorant la seva perdurabilitat, senyalització i seguretat, per assolir un entorn segur i sostenible.
 • Volem establir una taxa als vehicles pesants que no porten menjar ni animals a les granges.
 • Reafirmem el compromís amb les mesures de suport a l’ADF per protegir el municipi dels incendis i fer-ne prevenció. Donarem suport a la seva renovació i a la recerca de nous voluntaris.
 • L’accés a la informació és un pilar clau en la construcció de societats del coneixement lliures i inclusives (UNESCO). Per tant, treballarem per dotar al món rural de més cobertura i de fibra òptica satèl·lit a preus de mercat.

Urbanisme i mobilitat

 • Impulsarem un tipus d’urbanisme amable que, més enllà de consideracions estètiques, doni prioritat a un disseny inclusiu, acollidor, generador d’espais intergeneracionals i facilitador de les relacions socials del veïnat. Fomentarem la condició d’Òdena com a Vila Florida amb més zones verdes i corredors urbans de flors pels insectes pol·linitzadors. Projectarem millores de la mobilitat per tal de reduir l’ús del vehicle privat i incentivar desplaçaments amb mitjans més sostenibles.
 • Promourem mesures per garantir la seguretat dels vianants i reduir els riscos associats amb els excessos de velocitat. També portarem a terme un replantejament dels camins escolars així com de les entrades, sortides i llocs d’estacionament al voltant dels centres educatius.
 • Per facilitar l’accés un servei tan bàsic com el de farmàcia, proposarem un canvi d’accés des de l’Avinguda Manresa, eliminant un carril al tram de la farmàcia per transformar-lo en un espai d’aparcament gratuït de temps limitat.
 • Impulsarem la millora dels accessos al Barri de Sant Pere.
 • Treballarem perquè tot nou polígon aporti valor afegit pel municipi i que el seu impacte ambiental i social estigui al centre de qualsevol decisió.
 • Vetllarem pel bon funcionament del transport públic i denunciarem qualsevol incompliment de les condicions de les concessions.

Salut i benestar social

 • Oferirem terrenys a la Generalitat per la construcció d’un nou CAP Rural al Pla, que encabeixi els actuals serveis sanitaris i els doti de més recursos i d’un horari més ampli. També volem que el seu disseny l’abasteixi del potencial per ampliar serveis en el futur.
 • Posarem els medis necessaris per posar fi als amb els problemes de salubritat als espais públics. Treballarem per la conciliació en l’ús dels espais per les persones i les nostres mascotes.
 • Durem a terme campanyes de salut amb activitats de caràcter divulgatiu i educatiu.
 • Treballarem per trobar solucions a l’ocupació il·legal d’habitatges al municipi i a les problemàtiques associades. Denunciarem tots els actes de delinqüència o pertorbació del veïnat.
 • Mantindrem els ajuts que depenen dels pressupostos municipals. Cercarem la col·laboració amb Serveis Socials, el Consell Comarcal i resta d’actors per impulsar l’ocupació de les famílies en situacions desavantatjoses.

Educació

 • Esperonarem a tots els actors involucrats en la finalització de la construcció de l’Institut Escola sense cap sacrifici en la seva qualitat i supervisarem l’ampliació dels actuals lavabos.
 • Treballarem conjuntament amb la direcció de l’IE i l’AFA per dotar als docents de més recursos per tal d’harmonitzar la sisena hora amb la resta de tasques necessàries per oferir una educació de qualitat als nostres infants.
 • Treballarem per trobar acords amb la resta de municipis per reivindicar la sisena hora com a element indispensable en l’escola inclusiva, en la conciliació familiar i en l’èxit acadèmic dels estudiants.    
 • Garantirem el bon funcionament de les dues llars d’infants del municipi, amb l’obertura de totes les aules i la millora de les instal·lacions de progressiva i continuada.
 • Supervisarem el funcionament del transport escolar, optimitzar els temps de les aturades, garantir l’arribada en hora i canviarem l’accés a la plaça per garantir la seguretat i la maniobrabilitat dels autobusos.

Joventut

 • Establirem una cogovernança real amb els joves, que inclogui la gestió d’un local social i un pressupost participatiu.
 • Continuarem vetllant perquè els ajuts als estudiants universitaris del municipi siguin una realitat.
 • Durem a terme tota mena d’activitats dinamitzadores amb la intenció d’aconseguir un jovent interessat, amb la ment oberta i coneixedor de totes les seves possibilitats.
 • Dissenyarem estratègies conjuntament amb les unions empresarials, el consell comarcal i altres entitats per ajudar en la formació i la inserció al món laboral dels nostres joves.
 • Promourem un parc públic d’habitatge de lloguer que doni resposta a les dificultats que es troben al mercat privat.

Gent gran

 • Treballarem per a l’eliminació de totes les barreres arquitectòniques.
 • Introduirem consideracions d’accessibilitat en el disseny de totes les obres públiques futures.
 • Contribuirem a la dinamització del Casal d’avis per tal d’oferir un ventall d’activitats que interessi a tothom.
 • Promourem la millora progressiva i continuada dels equipaments del Casal del Pla i del Casal del Centre Fraternal.
 • Promourem una consulta entre els potencials usuaris per establir Cal Manco com a Casal de l’Espelt.
 • Promourem equipaments tipus viu bé, per la gent gran són un pas intermig entre el pis propi i una residència. Fa que la gent gran pugi viure en un habitatge i mantenir la seva autonomia el màxim temps possible, alhora que es beneficia de la tutela de professionals sociosanitaris i també de diversos serveis comuns. 

Participació ciutadana

 • Incorporarem els pressupostos participatius per donar l’oportunitat a tot el veïnat d’Òdena de participar en el pressupost municipal, per tal de decidir sobre les seves prioritats com a poble.
 • Convocarem reunions periòdiques amb el veïnat de tots els barris per facilitar la comunicació i millorar la cohesió entre un veïnat molt disseminat a causa del desenvolupament urbà característic d’Òdena.
 • Continuarem aplicant la tecnologia per eliminar barreres físiques i apropar els plens del consistori i les deliberacions i decisions que en ells es prenen a tothom que hi estigui interessat.
 • Fomentarem la participació del jovent en la gestió de la part del pressupost que té efectes més directes per aquest col·lectiu.

Promoció econòmica, patrimoni i turisme

 • Impulsarem el rol de l’ajuntament com a facilitador de l’activitat econòmica.
 • Donarem suport a les Fires del municipi, generadores d’activitat, promovent la seva adaptació als temps actuals quan sigui necessari.
 • Promocionarem La Fira de La Vinyala durant tot l’any com a un esdeveniment de visita obligada pel seu atractiu. Facilitarem la digitalització de les comandes i millorarem la previsió en les necessitats d’aparcament durant la jornada. 
 • Posarem el nostre patrimoni cultural, històric, etc. en valor i el promourem amb una planificació que potenciï l’augment d’un turisme sostenible i de qualitat al nostre municipi.
 • Treballarem per facilitar l’establiment d’equipaments turístics i d’allotjament sostenible al municipi.
 • Fomentarem les activitats esportives com a eina per donar a conèixer el municipi.
 • Revaloritzarem el Castell d’Òdena a través de la creació d’un centre d’interpretació on s’expliqui la història del municipi
 • Promocionarem els Forns de Guix, mitjançant campanyes de promoció del patrimoni municipal.
 • Estudiarem fórmules de masoveria urbana pel Centre de l’Espelt per promoure la seva autogestió.

Medi ambient

 • Promourem el reciclatge amb millores en els punts de recollida, campanyes informatives i el reconeixement a l’esforç individual mitjançant la introducció d’incentius.
 • Promourem la instal·lació d’energia fotovoltaica a tots edificis municipals per tal de crear energia verda i mirarem que puguin servir els seus excedents per ajudar a les famílies vulnerables.
 • Fomentarem la contractació verda, introduint una sèrie de condicions sobre l’ús d’energies renovables i la reducció d’emissions i/o residus en la contractació pública del consistori.
 • Continuarem amb l’aposta per la ponderació de la instal·lació de parcs eòlics i fotovoltaics amb la resta del país per assolir una planificació amb un impacte ambiental mínim. 

Seguretat ciutadana

 • Impulsarem la cooperació dels diferents cossos per aconseguir una presència organitzada i dissuasiva al nostre municipi.
 • Destinarem recursos al desplegament de mecanismes eficaços per millorar la vigilància.
 • Eliminarem qualsevol barrera comunicativa per permetre un intercanvi d’informació obert entre els cossos de seguretat i Protecció Civil.

Esports

 • Promourem millores en l’organització dels nostres equipaments municipals per tal d’optimitzar el seu accés i aprofitament per part del veïnat.
 • Supervisarem el manteniment de les nostres instal·lacions esportives i prioritzarem qualsevol reparació crítica pel correcte funcionament i la seguretat de l’equipament.
 • Assistirem als clubs en la recerca de recursos per garantir la seva sostenibilitat.
 • Impulsarem campanyes de promoció de l’esport com ara la Setmana de l’Esport i altres activitats lligades a turisme o altres àrees gestionades pel consistori.
 • Estudiarem fórmules de finançament per transformar la pista del Pla en un pavelló que permeti l’esport també a l’hivern.

Cultura i festes

 • Liderarem un replantejament de la Festa Major i les Festes de Barris per aconseguir que impulsar la inclusió i la cohesió de totes les persones i col·lectius.
 • Promourem la creació d’una comissió de festes, potenciarem la comissió de Reis i donarem suport al Pubillatge.
 • Establirem un calendari municipal que permeti anticipar els programes i facilitar la feina a les entitats i als tècnics de l’Ajuntament.

 

Manteniment

 • Dissenyarem una planificació precisa pel manteniment i renovació d’equipaments als parcs.
 • Millorarem la detecció i reparació dels desperfectes en el mobiliari urbà.
 • Promourem l’ús de l’aplicació “Línia Verda” com a eina de comunicació eficaç entre Ajuntament i les persones usuàries a l’hora de detectar i informar d’abocaments il·legals o de qualsevol altre tipus d’incidència que es produeixi al nostre entorn.
 • Estudiarem fórmules per adquirir un magatzem municipal en propietat per adreçar els inconvenients actuals associats al règim de lloguer.
 • Nomenarem un coordinador/a de la Brigada de Manteniment i dels plans d’ocupació destinats a dotar-la dels recursos humans necessaris.

La versió qeu heu vist, és una reduïda, cada capitol té els eu desenvolupament amb dades concretes de treball.

Moltes gràcies per haver llegit el nostre programa 💛💙

Equip ÒAF

Ens mou la gent, ens mou Òdena