Impostos i Taxes

Imatge destacada Impostos i wp

Impost

Un impost és una quantitat de diners exigida per les administracions públiques als ciutadans i a les empreses d’una regió, territori o país, com a contribució a la despesa pública. L’impost és un tribut que es caracteritza per fer sorgir obligacions pecuniàries en favor del creditor tributari regit pel dret públic i no requereix cap contraprestació per part de l’administració.

Taxa

Una taxa és una classe de tributs que poden establir les administracions públiques.

A diferencia dels impostsos, l’administració ho fa per està obligats a rebre el servei que hi és associat (recollida d’escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap altre agent econòmic que presti el servei (una única piscina pública al municipi…). Un altre motiu pot ser l’aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, costes, ports, etc.).

En resum:

Un Impost no està lligat a cap despesa final, sinó que es recapti per les despeses generals.

Una Taxa, està lligada a una despesa final, com per exemple, el servei de recollida d’escombraries.