Taxes o recaptació encoberta?

Què és una taxa?

La definició vindria a ser:  Tipus de tribut no voluntari, que es dona a canvi d’un servei.

Però sempre és així?

Malauradament no, o com a mínim, no en relació al preu que es paga.

Posem l’exemple dels permisos d’obres, has pagat mai cap? Si ho has fet, sabràs que més enllà del registre administratiu, no reps cap notícia de l’Ajuntament.

No seria lògic que passes un tècnic a garantir la teva seguretat i la de l’obra?

Com aquest, hi ha molt exemples de taxes que no són retornades degudament al ciutadà i sobre les que caldria una revisió a fons.

You may also like

2 comentaris

 1. Crec que confoneu taxa amb impost.
  Una taxa té una contrapresatació en bé o en servei. Un Impost no.
  Per fer una obra es paga un impost i l’ajuntamnet no dona ni ha de donar res a canvi, la qual cosa no vol dir que l’ajuntament no tingui altres obligacvions a fer més enllà de cobrar un impost. En quasevol cas no serien derivades de pagar l’impost.
  Taxa és el que es paga per la recollida d’escombraries. Pagues una taxa i l’ajuntament té l’obligació de recollir-te les escombraries.
  No confongueu a la gent amb informacions no certes.

  1. Benvolgut Josep,

   Et deixo el text que fan servir els ajuntaments on veuràs clarament que es tracta d’una taxa i com bé dius en el teu comentari, les escombraries també ho són. L’escrit vol fer veure que paguem taxes que no donen cap servei (més enllà de la teòrica revisió del tècnic municipal en l’àmbit documental).
   I amb ànim de millora diem que:No seria més lògic que com en altres països els tècnics verifiquessin l’obra i donessin seguretat al ciutadà?
   Com sempre les opinions són lliures.
   Si ets d’Òdena i vols participar del nostre grup, estarem encantats de tenir-te a la plataforma.

   Moltes gràcies pel teu comentari.

   Text on es veu més clar:

   “Article 1. FONAMENT I NATURALESA
   A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
   locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que
   disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós
   de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de
   llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”

Deixa un comentari